Bài đăng

Bước đầu tìm hiếu về Phong trào nữ quyền phương Tây Từ cội nguồn tư tưởng đến cuộc đấu tranh cho quyền đại diện ngang bằng

Nghiên cứu xác lập cơ sở địa lý phục vụ phát triển kinh tế và sử dụng hợp lý tài nguyên huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình : Luận án TS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 62 85 15 01

Một số phương pháp song song dạng Runge-Kutta giải bài toán không cương: Luận án TS. Toán học: 62 46 30 01

Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội từ nguồn vốn ODA của Ngân hàng Thế giới : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý : 603404

Phân tích Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hiteco.: Luận văn ThS.Tàichính - Ngânhàng 60 34 02 01

Offline handwritten signature verification using local and global features

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - NHẬN DẠNG VÀ THU THẬP DỮ LIỆU KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG - NHẬN DẠNG DUY NHẤT - PHẦN 4: CÁC SẢN PHẨM CÁ NHÂN VÀ SẢN PHẨM BAO BÌ

Đánh Giá Hiện Trạng Và Tính Dễ Bị Tổn Thương Các Hệ Sinh Thái Biển Tiêu Biểu Trước Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu Tại Khu Dự Trữ Sinh Quyển Quần Đảo Cát Bà

Chất Lượng Môi Trường Nước Và Những Tác Động Đến Khu Bảo Tồn Biển Đảo Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng Trị

Hiện tượng ngắt lời trong giao tiếp tiếng Việt (Đối chiếu với tiếng Anh): Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 622202

Tri thức địa phương trong sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên của người Tày ở huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn: Luận án TS. Xã hội học và Nhân học: 623103

Nhân vật người trí thức trong tiểu thuyết Việt Nam sau năm 1975: Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201